Strona główna
Podstawowe informacje
Ustrój
Warunki naturalne
Ludność
Gospodarka
Historia
Kultura
Warto zobaczyć
Ciekawostki
Linki
Bibliografia
O stronie i autorce

LUDNOŚĆ

Przed II wojną światową Niemcy liczyły 69 mln mieszkańców. W wyniku działań wojennych poniosły duże straty demograficzne - zginęło ponad 6 mln osób, utraciły również ponad 24% dawnego terytorium. Zgodnie z układami konferencji w Poczdamie na zmniejszony obszar Niemiec napłynęło ok. 15 mln osób narodowości niemieckiej, przesiedlonych głównie z terenów Polski, Czechosłowacji i ZSRR. Od 1949 roku, po podziale Niemiec na NRD i RFN, nastąpiła znaczna migracja ludności z NRD (ok. 4 mln osób) do RFN, zahamowana w 1961 roku zamknięciem granicy.

Szybki rozwój RFN po 1955 roku spowodował wzrost zapotrzebowania na siłę roboczą. Od początku lat 60. nastąpiła duża imigracja do RFN robotników (gastarbeiterów), głównie z południowej Europy, a zwłaszcza Włoch, Jugosławii, Grecji i Turcji oraz z krajów środkowowschodniej Europy (m.in. z Polski). W latach 80. recesja gospodarcza w RFN wstrzymała napływ nowych imigrantów, jednak w wyniku łączenia rodzin i wysokiego przyrostu naturalnego wśród imigrantów liczba obywateli niemieckich obcego pochodzenia wzrosła w 1990 roku do 5,4 mln.Od 1989 trwa przepływ ludności z terenu byłej NRD, nasila sie emigracja ludności pochodzenia niemieckiego z Polski, dawnego ZSRR. Liberalne prawo azylowe (do 1993) przyciągało ponadto imigrantów z południowo-wschodniej Europy (najwięcej z Rumunii) i krajów rozwijających się. Od początku lat 90. przybywało do Niemiec po kilkaset tysięcy azylantów rocznie.

Napływ cudzoziemców potęguje nastroje ksenofobiczne i sprzyja radykalnym ruchom politycznym żądającym usunięcia obcokrajowców.

 • Republika Federalna Niemiec liczy 82 443 000 mieszkańców (dane z 2005 roku)
 • pod względem liczby ludności zajmuje 2. miejsce w Europie i 14. na świecie
 • Niemcy stanowią ok. 91% ogółu ludności, poza tym jest ponad 2% Turków, powyżej 1% Słowian Południowych (głównie Serbów), ok. 1% Włochów, a także Grecy, Austriacy, Polacy i inni. We wschodniej Saksonii i południowo-wschodniej Brandenburgii żyje ok. 60 tys. Łużyczan, na północno-zachodnich terenach przygranicznych mieszkają Duńczycy i Holendrzy, niewielka Polonia tzw. starej emigracji (sprzed I wojny światowej) skupiona jest głównie w Zagłębiu Ruhry
 • w 2000 roku w Niemczech mieszkało 7,3 mln cudzoziemców, co stanowiło ok. 9% ogółu społeczeństwa
 • pomimo zaostrzenia przepisów regulujących prawo do uzyskania azylu, Niemcy pozostali krajem, do którego kieruje się najwięcej w Europie uchodźców i migrantów
 • niski przyrost naturalny, utrzymujący się się w obu państwach niemieckich od lat 60. (ujemny od lat 70. -0.12%), zahamował przyrost ludności niemieckiej, spowodował także proces starzenia się społeczeństwa:
  • 16% ludności w wieku poniżej 15 lat,
  • 17% w wieku 65 lat i powyżej.
 • przeciętna długość trwania życia mężczyzn wynosi 74 lata, kobiet - 81 lat.
 • większość ludności stanowią chrześcijanie, w tym:
  • ewangelicy (głównie luteranie) ok. 33%, głównie mieszkańcy północnych landów
  • katolicy - 33%, najliczniejsi w landach południowych
  • wśród imigrantów przeważają katolicy i muzułmanie.
  • bez określonej przynależności religijnej ok. 8% ludności.
 • średnia gęstość zaludnienia wynosi 232 mieszkańców na km²
  • najgęściej zaludnione obszary zachodnie, zwłaszcza Nadrenia Północna-Westfalia (500 osób na km²) z Zagłębiem Ruhry (ponad 1200 mieszkańców na km²), we wschodniej części Niemiec - Saksonia (w okręgu Chemnitz mieszka ponad 320 osób na km²)
  • najmniejsza gęstość zaludnienia w północnej części kraju, zwłaszcza na Pojezierzu Meklemburskim (miejscami ok. 50 mieszkańców na km²)
 • w miastach mieszka ok. 87% ludności, głównymi miastami są:
  • Berlin
  • Hamburg
  • Monachium
  • Kolonia
  • Frankfurt nad Menem
  • Essen
  • Dortmund
  • Stuttgart
  • Düsseldorf
  • Brema
  • Duisburg
  • Lipsk
  • Hanower
  • Drezno
  • Norymberga
 • największe zespoły miejskie tworzą 3 duże aglomeracje:
  • reńsko-ruhrską, obejmującą Zagłębie Ruhry, Kolonię i Bonn
  • berlińską
  • reńsko-meńską wokół Frankfurtu nad Menem.
 • liczba ludności czynnej zawodowo wynosi 39,7 mln, w tym zatrudnionych 35,8 mln.
 • stopień bezrobocia wynosi 9,9% (dane z 2001 roku), po zjednoczeniu Niemiec nastąpił szybki wzrost liczby bezrobotnych, zwłaszcza na terenach dawnej NRD (upadek nierentownych przedsiębiorstw). Pod koniec 1992 roku we wschodniej części Niemiec było 15% bezrobotnych, ok. 600 tysięcy osób dojeżdżało do pracy w zachodniej części Niemiec, ok. 2 mln pracowało w skróconym wymiarze godzin, korzystało z wcześniejszych emerytur lub było w trakcie zdobywania nowych kwalifikacji.
 • zatrudnienie w usługach wynosi 63,7%, w przemyśle, górnictwie i budownictwie 33,4%, w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 3,55% ogółu zatrudnionych.Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!
Some rights reserved